OBRIGATORIEDADE DE REALIZAR A DECLARACIÓN DE IRPF PARA PERSOAS QUE PERCIBEN O INGRESO MÍNIMO VITAL