Mesa de Contratación para a adxudicación da obra "Reposición tubaxe abastecemento en Andeade, Cornado, Touro e outros"

Composición da Mesa de Contratación para a contratación da obra "Reposición tubaxe abastecemento en Andeade, Cornado,Touro e outros":

 

Presidente...: Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde-Presidente.

Vocais.........: Jesús Martínez Pereira, grupo municipal do PP.

Alfredo Souto Castelo, grupo municipal do PP.

Adela Iglesias Tojo, grupo municipal do PP.

Xoán Antón Louzao Rodríguez, grupo municipal do BNG.

Sandra Beis Silva, grupo municipal do BNG.

Gemma Verónica López de Fuentes, grupo municipal do PSG-PSOE.

José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor.

Julio Cesar Rojo Martínez, técnico asesor.

Secretario...: Jesús José Reboredo González, funcionario municipal.