Mesa de Contratación valoración ofertas para a contratación do Servizo de limpeza dos edificios municipais

O día 31 de marzo de 2014, ás 12 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a valoración dos criterios que dependen du xuízo de valor (ofertas sobre C), apertura dos sobres B, valoración total das ofertas e proposta de adxudicación.

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; D. José Ramón Blanco Fernández, técnico asesor, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.