Mesa de Contratación apertura proposicións para a contratación do Servizo de axuda no fogar

O día 30 de abril de 2013, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a apertura das proposicións presentadas para a contratación do Servizo de axuda no fogar.

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; Dª María Paz Gutiérrez Abella, traballadora social do concello, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.