Proposta de adxudicación da subministración "Camión recolector-compactador de lixo para o servizo de residuos sólidos urbanos"

Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

Data: 22 de maio de 2013.

Proposta: Adxudicar á empresa Vehículos, Equipamientos y Carrocerías Prieto-Puga SL (VEICAR) a subministración dun "Camión recolector-compactador de lixo para o servizo de residuos sólidos urbanos", polo prezo 135.300,99 euros, IVE incluído, e prazo de entrega de 5 días.

 

Valoración das proposicións:

 

OFERTAS ECONÓMICAS:

 

__________________________________________________________________________

                                                 Oferta económica

Empresas                                    (excluído o IVE)        Baixa           Puntuación

Sociedad de Ingeniería y Trans-

portes Auxiliares SA (SITA)                  105.000,00       7.067,80           4,28

Vehículos, Equipamientos y Carro-

cerías Prieto-Puga SL (VEICAR)            111.819,00          248,80           0,18

Geesink B.V. Sucursal en España         111.667,00          400,80           0,29

 

RESTO DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

 

___________________________________________________________________________ 

                     Mellor prescr   Ampliación   Reduc prazo   Outras

Empresas        técnicas         garantía      entrega         melloras   Mantem   Suma

SITA                 1,67            5                 0                 1,19           5        12,86

VEICAR             8                 5                 4,17            2,31           6        25,48

GEESINK B.V.     3,56             5                 0                0,03           3        11,59

 

PUNTUACIÓNS TOTAIS:

 

Empresas              Oferta económica     Resto criterios adxudic.     Puntuación total

VEICAR                          0,18                          25,48                            25,66

SITA                             4,28                          12,86                            17,14

GEESINK B.V.                  0,29                          11,59                            11,88