Convocatoria Mesa de Contratación 12/06/2013, obra "Separata proxecto definitivo 2ª Fase Casa de Cultura en Touro"

O día 12 de xuño de 2013, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar as proposicións presentadas para a contratación da obra "Separata do proxecto definitivo 2ª Fase Casa de Cultura en Touro".

 

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

 

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio C. Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

 

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.