Convocatoria Mesa de Contratación informe adxudicación obras "DTC 94: Unha Deputación para todos os concellos"

O día 5 de febreiro de 2013, ás trece horas e trinta minutos, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratacón para informar a adxudicación das obras incluídas no plan "DTC 94: Unha Deputación para todos os concellos".

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

Vocais: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, membros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio Cesar Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira.