Selección animador sociocultural

ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A CONTRATACIÓN DUN ANIMADOR SOCIOCULTURAL CELEBRADA O DÍA 19 DE DECEMBRO DE 2011.

     Na Casa do Concello de Touro (A Coruña), sendo as once horas do día dezanove de decembro de dous mil once, reúnense os membros do tribunal cualificador do proceso de selección para a contratación dun animador sociocultural que se relacionan de seguido:

      Presidente: D. José Antonio Gómez Pedreira, secretario do Concello.

      Vogais....:  D.ª Ana Mª Pájaro Fernández, axente de emprego e desenvolvemento local.

                        Dª. María Nieves González Mujico, educadora familiar.

                        D.ª José Ramón Puga García, animador deportivo.

      Secretario: D. José Ramón Casal Orza, funcionario municipal.

      Funcionario colaborador: D. Jesús José Reboredo González.

      Constituído o tribunal, procédese, en primeiro lugar, a realizar a valoración dos méritos alegados pola candidata D.ª Andrea Náñez Mosquera, cuxa solicitude e currículo tiveron entrada no Concello o día 16 de decembro de 2011, co número 1.592 do Rexistro de Entrada, pero que fora presentada no rexistro do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia en Vigo con data 2 de decembro de 2011, dentro do prazo establecido na convocatoria; resultando a seguinte valoración:

 ______________________________________________________________

Nome e apelidos                     Outras        seminarios     Galego     Experienc.    Total

                                                  Titulac.       e xornadas                        laboral                     

Andrea Náñez Mosquera            0,30              1,10                0,75         1,25            3,40

      Habendo superado D.ª Andrea Náñez Mosquera  a puntuación de 3,25, pasa a fase de entrevista.

      A continuación realízase a entrevista aos candidatos que superaron os 3,25 puntos na fase de avaliación de méritos, conforme á valoración realizada en sesión do tribunal celebrada o día 13 de decembro en curso, resultando as seguintes puntuacións:

      Apelidos e nome                          Méritos       Entrevista        TOTAL

      - Acosta Lameiro, Sabela                3,77               1,75                5,52

      - Andujar Garrido, Cristina             3,40                2,50               5,90

      - Fernández López, Marcos            4,75               2,75               7,50

      - Fontaiñas Gómez, Saleta               3,47               2,00               5,47

      - González Segade, Beatriz              3,75               1,50               5,25

      - Náñez Mosquera, Andrea            3,40               1,25               4,65

      - Pereira Boquete, María                 3,85               2,25                6,10

      - Prados Caamaño, Paula                4,65               2,25                6,90

      Vistas as puntuacións obtidas, o Tribunal, por unanimidade, acorda propoñer ao señor Alcalde a contratación de D. Marcos Fernández López como animador sociocultural, por ser o candidato que obtivo a maior puntuación no proceso de selección.

       Polo señor Presidente declarouse finalizada a sesión, sendo as doce horas e trinta minutos do día ao principio indicado, firmando os asistentes a presente acta en proba de conformidade, de todo o cal dou fe.