Puntuación final oposición traballador/a social

OPOSICIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL

 

 Extracto da acta da sesión do Tribunal celebrada o día 20 de xaneiro de 2012:

 

 Relación aprobados terceiro exercicio:

 - María Paz Gutiérrez Abella:  16 puntos.

 

 Cuarto exercicioNon se realiza, por ter realizado a aspirante o curso de perfeccionamento de lingua galega.

 

 Puntuación final de D.ª María Paz Gutiérrez Abella:

- Primeiro exercicio...................................... 17,6

- Segundo exercicio..................................... 16,5

- Terceiro exercicio...................................... 16,0

- Fase de concurso....................................... 24,0

                                                                 --------

Puntuación total........................................... 74,1

 

  Proposta de nomeamento:

 O Tribunal acorda propoñer ao señor Alcalde o nomeamento de Dª María Paz Gutiérrez Abella para a praza de Traballadora social do Concello, encadrada na escala de administración especial, subescala técnica, subgrupo A2,  por haber superado o proceso selectivo.

 

 Touro, 23 de xaneiro de 2012.O Presidente,

 Asdo: José Antonio Gómez Pedreira.