Terceiro exercicio, puntuación final e proposta de nomeamento oposición Educador/a familiar

OPOSICIÓN EDUCADOR/A FAMILIAR

 

Extracto da acta da sesión do Tribunal celebrada o día 3 de febreiro de 2012:

 

Relación aprobados do terceiro exercicio:

 

- María Nieves González Mujico: 15 puntos

- Sonia Méndez Blanco: 10 puntos

 

Cuarto exercicio: Non se realiza por estar as aspirantes en posesión do curso de perfeccionamento de lingua galega ou equivalente.

 

Puntuación definitiva fase de concurso das aspirantes que superaron o terceiro exercicio:

 

- María Nieves González Mujico: 23,25 puntos

- Sonia Méndez Blanco: 11,25 puntos

 

Puntuación final:

 

                                               1º exerc   2º exerc   3º exerc   Fase concur   Total 

- María Nieves González Mujico       17,2        18           15            23,25       73,45

- Sonia Méndez Blanco                  14,4        10           10            11,25       45,65

 

Proposta de nomeamento:

 

O Tribunal acorda propoñer ao señor Alcalde o nomeamento de Dª María Nieves González Mujico para a praza de Educador/a familiar do Concello, encadrada na escala de administracións especial, subescala técnica, subgrupo A2, por haber superado o proceso selectivo cunha puntuación final de 73,45 puntos.

 

Touro, 3 de febreiro de 2012