Certificados de Profesionalidade

CONVOCATORIA DAS PROBAS DE AVALIACIÓN PARA ACCEDER ÁS ACCIÓNS FORMATIVAS DOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE.

Publicación no DOGA:

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120217/AnuncioCA05-140212-12208_gl.html