Corrección erros pregos de condicións técnicas e cláusulas administrativas para contratación S.A.F. 2011

Nos pregos de condicións técnicas e cláusulas administrastivas particulares polos que se rexe a contratación do Servizo de axuda no fogar, publicados no Perfil do contratante, producíronse os seguintes erros de transcrición, que xa están corrixidos nos citados pregos:

1. Prego de condicións técnicas: Cláusula 5.ª, Subrogación de persoal.

2. Prego de cláusulas administrativas: Cláusula 7.3, Clasificación do contratista.