Convocatoria Mesa de Contratación 26/04/2011, para adxudicación contrato "Servizo de axuda no fogar"

O día 26 de abril de 2011, ás 12 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar a adxudicación do Servizo de axuda no fogar.

 

A Mesa de Contratación estará integrada polos seguintes membros:

 

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

Vocais: D.Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xosé Anxo Puga Moruja e D. José María Vilas Raviña, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª María del Carmen Paz Quinteiro, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; Dª María Paz Gutiérrez Abella, traballadora social; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario Interventor do Concello.

 

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.