Convocatoria Mesa de Contratación 14-10-2010

Convocatoria Mesa de Contratación 14/10/2010:

 

O día 14 de outubro de 2010, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar a adxudicación da obra "Saneamento na Muiña", incluída na 2ª Fase da anualidade 2010 do PCC (2008-2011).

 

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

 

Presidente: D.Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

Vocais: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xosé Anxo Puga Moruja e D. José María Vilas Raviña, concelleiros do grupo municpal do BNG; D.ª María del Carmen Paz Quinteiro, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio Cesar Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

 

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira.