Mesa de Contratación adxudicación obra "1ª Fase de Casa de Cultura en Touro"

O día 5 de novembro de 2010, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar a adxudicación da obra "1ª Fase de Casa de Cultura en Touro".

 

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

 

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

- Vocais: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xosé Anxo Puga Moruja e D. José María Vilas Raviña, concelleiros do grupo municipal do BNG; D.ª María del Carmen Paz Quinteiro, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio Cesar Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

 

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira.