Anuncio contratación servizo de axuda no fogar

Anuncio de contratación do Servizo de axuda no fogar:

 

- Contrato de servizos: Adxudicación do servizo de axuda no fogar.

- Procedemento: Negociado sen publicidade.

- Prezo: 10,5 euros/hora de servizos prestados.

- Prazo de presentación de proposicións: 15 días naturais contados desde o día seguinte á publicacióndo presente anuncio.

- Lugar de presentación: Rexistro xeral do Concello de Touro, de 9 a 14 horas.

- Pregos de cláusulas administrativas e de condicións técnicas: Os que se publican no Perfil do Contrante.