Pregos de cláusulas administrativas e de condicións técnicas para a contratación do servizo de axuda no fogar

pliego parte 1

pliego parte 2

pliego parte 3

pliego parte 4

pliego parte 5

pliego parte 6

pliego parte 7

pliego parte 8

tecnicas parte 1

tecnicas parte 2

tecnicas parte 3