Corrección de erros anuncio contratación servizo de axuda no fogar

Corrección de erros do anuncio de contratación do Servizo de axuda no fogar, publicado o día 29 de marzo de 2010:

 

Habéndose producido un erro de transcrición na cláusula 2.ª "Presuposto máximo de licitación" do prego de cláusulas administrativas particulares polo que se rexerá a adxudicación do Servizo de axuda no fogar, publicado conxuntamente co anuncio de licitación no Perfil do Contratante o día 29 de marzo de 2010, cláusula na que figura como presuposto máximo de licitación a cantidade de 10,5 euros por hora de servizos prestados, mailo o IVE correspondente, corríxese o citado erro quedando redactada como sigue: "O presuposto máximo de licitación é o de 12,50 euros por hora de servizos prestados, mailo o IVE correspondente".

 

En consecuencia, establécese un novo prazo de presetanción de proposicións por espacio de 15 días naturais contados desde o seguinte a publicación do presente anuncio de corrección de erros.