Convocatorias Mesa de Contratación 4/05/2010 e 19/05/2010

1.- O día 4 demaio de 2010, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar a adxudicación do Servizo de axuda no fogar.

 

A Mesa de Contratación estará integrada polos seguintes membros:

 

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

Vocais: D.Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xosé Anxo Puga Moruja e D. José María Vilas Raviña, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª María del Carmen Paz Quinteiro, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; Dª María Paz Gutiérrez Abella, traballadora social; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario Interventor do Concello.

 

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

 

2.- O día 19 demaio de 2010, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar a:

 

A) Adxudicación provisional das obras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2010 (POS 2010).

B) Adxudicación provisional das obras da 1ª Fase da anualidade 2010 do Plan de cooperación cos Concellos 2008-2011 (PCC).

 

A Mesa de Contratación estará integrada polos seguintes membros:

 

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

Vocais: D.Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xosé Anxo Puga Moruja e D. José María Vilas Raviña, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª María del Carmen Paz Quinteiro, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio Cesar Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario Interventor do Concello.

 

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.