Publicación da adxudicación do "Servizo de recollida de papel-cartón" e do contrato subscrito

Contratación do "Servizo de recollida de papel-cartón":

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local

- Data de adxudicación: 23 de maio de 2018

- Empresa adxudicataria: Servicios, Obras y Limpiezas SA

- Prezo de adxudicación:

  • Prezo: 4,00 euros, IVE non incluído, por contedor baleirado nos termos da oferta presentada.
  • A achega económica e financeira que subvenciona ECOEMBES, que será facturada directamente ECOEMBES pola empresa adxudicataria.
  • Outras condicións: formarán parte do contrato as melloras e demais achegas e compromisos, establecidas na oferta presentada pola citada empresa e o prego de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas.

- Duración contrato: 4 anos improrrogables

- Data de formalización do contrato: 12 de xuño de 2018