Publicación da adxudicación e do contrato da obra "Saneamento no Concello de Touro (Millares Grande-Bama)"

 

Obra: "Saneameto no Concello de Touro (Millares Grande-Bama)", financiada con cargo ao convenio de colaboración subscrito coa Deputación Provincial da Coruña.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 29 de novembro de 2017

- Empresa adxudicataria: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA)

- Importe adxudicación: 67.000,00 euros, IVE incluído

- Prazo de execución: 45 días.

- Data do contrato: 29 de decembro de 2017