Proposta de adxudicación da "Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras"

A Mesa de Contratación, en data 30 de outubro de 2017, adoptou o acordo seguinte:

 

"I.- APERTURA PROPOSICÓNS, VALORACIÓN E PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DA “SUBMINISTRACIÓN DUN TRACTOR E DÚAS DESBROZADORAS".

                 Habéndose publicado no  Boletín Oficial da Provincia nº 196, do 16 do outubro, e no Perfil do Contratante, o anuncio de licitación da “Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras”, financiada con cargo ao convenio de colaboración subscrito coa Consellería do Medio rural para a limpeza de maleza das infraestruturas rurais de titularidade municipal, masas comuns e as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa, presentaron proposicións as empresas seguintes: Liste Maquinaria Agrícola, Ramón Varela Quintela, Hermanos Toimil García SL, Hermanos Villar SL, Fariña Maquinaria SL e Comercial Veiras SA.

                  Procédese a cualificación previa dos documentos presentados en tempo e forma, abrindo en primeiro lugar os sobres “A” que conteñen a documentación.

                  O Secretario certifica a relación de documentos que figuran nos sobres e seguidamente a Mesa declara admitidas todas as proposicións presentadas.

                  A continuación ábrense os sobres “B” (Oferta económica e referencias valorables automaticamente), dando lectura ás ofertas realizadas co resultado seguinte:

                  a) Marcas e modelos ofertados:

 

Empresas

Tractor

Desbrozadora de brazo

Desbrozadora arrastre

Liste Maquinaria Agrícola

Massey Ferguson 5712 SL

Picursa Multimedium

Picursa Varium

Ramón Varela Quintela

Presenta ficha descritiva incompleta

Hermanos Toimil SL

Casse Maxxum 135

GL 1 Kompass Avant 550

GL1 Land 170

Hermanos Villar SL

Claas Arion 460 STD

Orsi Acrobat 509 Visual

Orsi Competition 165

Fariña Maquinaria SL

New Hollad Modelo T6.155

TMC Modelo TDS-180

Kuhn Multi-Longer 5557 SP

Comercial Veiras SA

Deutz-Fahr, 5125, serie B

-

-

                 b) Oferta aos criterios de adxudicación:

  

Empresas

Ofertas

Liste Maquinaria Agrícola

Ramón Varela Quintela

Hermanos Toimil García SL

Hermanos Villar SL

Fariña Maquinaria SL

Comercial Veiras SA

Redución prazo de entrega.

-

-

-

-

-

-

Maior potencia do motor.

-

-

135

138

125

126

Garantía superior a 2 anos.

-

1

-

1

-

-

Mantemento post-venda tractor.

-

2

-

Si

-

2

Outras características:

- ordenador:

-

Non

Non

Si

Si

Non

Cabina tractor:

- Climatizador automático:

- Suspensión hidráulica:

- Cristais laterais e traseiro blindados:

-

-

-

Si

Non

Non

Non

Non

Si

Si

Non

Non

Si

No

Si

Non

Non

Non

Melloras chasis tractor:

- Rodas llanta fixa:

- Suspensión hidráulica ponte dianteira:

- Protección lateral dereito:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipo hidráulico:

- Tripuntal dianteiro:

-

-

-

-

-

-

Melloras desbrozadora de brazo:

- Mando con joistick:

- Chasis e cabezal reforzado:

- Bomba caudal variable:

Si

-

-

-

-

-

Non

Si

Non

Non

Si

Non

Si

Si

Non

Non

Si

Non

Melloras desbrozadora arrastre:

-      Dispositivo hidráulico de seguridade.

-

-

Non

Si

Si

Si

Oferta económica:

108.506,75

105.286,00

102.245,00

105.123,59

108.900,00

108.900,00

 

                Á vista do informe emitido polo técnico asesor da Mesa, D. Pablo Rojo Losada, a Mesa de Contratación acorda:

                Primeiro.- Non admitir a proposición presentada por Liste Maquinaria Agrícola, por non cumprir o prego de prescricións técnicas (Oferta menos de 95 l/min de caudal, mínimo esixido para o circuíto hidráulico, e un só ano de garantía, en vez dos dous esixidos).

               Segundo.- Non valorar a proposición presentada por Ramón Varela Quintela, por presentar a ficha descritiva da oferta (Anexo III) incompleta, entre outras cuestións non se específica a marca do tractor e das desbrozadoras a adquirir.

               Terceiro.- Aprobar as valoracións das proposicións presentadas polos demais licitadores, co resultado seguinte:

 

Empresas

Criterios adxudicación

Hermanos Toimil García SL

Hermanos Villar SL

Fariña Maquinaria SL

Comercial Veiras SA

Criterios avaliables automaticamente

6,00

18,00

17,00

9,00

Oferta económica

16,01

9,90

0,00

0,00

TOTAL......................

22,01

27,90

17,00

9,00

                 Cuarto.- Á vista das puntuacións obtidas, a Mesa de Contratación acorda clasificar as proposicións presentadas por orde decrecente en función da puntuación total obtida, co seguinte resultado:

               - Hermanos Villar SL................................................................................................ 27,90 puntos

                     - Hermanos Toimil García SL.................................................................................... 22,01 “

                     - Fariña Maquinaria SL............................................................................................. 17,00 “

                     - Comercial Veiras SA................................................................................................ 9,00 “

                 Quinto.- Propoñer a adxudicación da “Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras” á empresa Hermanos Villar SL, por resultar a oferta máis vantaxosa para o Concello, cos seguintes datos de adxudicación:

                 - Marca e modelo:

                    - Tractor: Claas Arion 460 STD con cabrestante.

                             - Desbrozadora de brazo: Orsi Acrobat 509 Visual.

                             - Desbrozadora de arrastre: Orsi Competition 165.

                  - Prezo sen IVE................................................................................................. 86.879,00 €

                  - IVE (21%)....................................................................................................... 18.244,59 €

                  - Prezo co IVE................................................................................................ 105.123,59 €

                 - Prazo de entrega.................................................................................................... 8 días

                 Sexto.- Notificar o presente acordo á empresa proposta, conforme ao artigo 151.2 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, para que no prazo de cinco días hábiles, contados desde aquel en que reciba a notificación do presente acordo, presente a documentación esixida na cláusula 15 do prego de cláusulas administrativas particulares."