Convocatoria da Mesa de Contratación para a apertura das proposicións presentadas para a contratación da subministración dun tractor e dúas desbrozadoras

 

O día 24 de outubro de 2017, ás catorce horas e quince minutos, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a apertura das proposicións presentadas para a contratación da “Subministración dun tractor e dúas desbrozadoras”.

 

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

 

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

- Vocais: D. Jesús Martínez Pereira, D. Alfredo Souto Castelo e Dª Adela Iglesias Tojo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xoán Antón Louzao Rodríguez e Dª Sandra Beis Silva, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

 

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor.