Convocatoria Mesa de Contratación valoración segundas ofertas subministración "Renovación do alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros"

O día 6 de abril de 2017, ás trece horas e trinta minutos, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a valoración das segundas ofertas presentadas para a contratación da subministración "Renovación do alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros".

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Jesús Martínez Pereira, D. Alfredo Souto Castelo e Dª Adela Iglesias Tojo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. Xoán Antón Louzao Rodríguez e Dª Sandra Beis Silva, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; D. Pablo Rojo Losada, enxeñeiro de camiños, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. Jesús José Reboredo González, funcionario municipal.