ANUNCIO PUBLICADO NO BOE Nº 72 O DÍA 22/03/2024 RELATIVO Á CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL FIXO OPERARIO DE SERVIZOS VARIOS, A TRAVÉS DO PROCEDEMENTO DE OPOSICIÓN LIBRE

ANUNCIO PUBLICADO NO BOE Nº 72 DE DATA 22/marzo/2024, do extracto da convocatoria do proceso selectivo dunha praza de persoal laboral fixo operario de servizos varios, identificado na relación de postos de traballo co número 02.00.00.03, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2023 (expediente 2024/E001/000003). O prazo de presentación de solicitudes será de vinte (20 días) naturais contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado.