ANUNCIO PUBLICADO NO DOG Nº 52 O DÍA 13/03/2024 DO EXTRACTO DA CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DA ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ANUNCIO PUBLICADO NO DOG Nº 52 O DÍA 13/03/2024 do extracto da convocatoria do proceso selectivo dunha praza de persoal funcionario da Administración xeral, grupo C, subgrupo C2, subescala auxiliar administrativa, identificado na relación de postos de traballo co número 01.01.00.04, con carácter definitivo a través do procedemento de oposición libre incluída na oferta de emprego público do ano 2021 (expediente 2024/E001/000002).