EXPEDIENTE:2024/E001/000002. PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA. ANEXO I CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN

EXPEDIENTE: 2024/E001/000002. PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO

ANEXO I. CRITERIOS XERAIS DE CORRECCIÓN