EXPEDIENTE 2024/E001/000002. PROCESO SELECTIVO DUNHA PRAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN

EXP: 2024/E001/000002

ACTA RESULTADO  1º EXAME PARA PROCESO SELECTIVO  PARA 1 PRAZA DE FUNCIONARIO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DO CONCELLO DE TOURO

PLANTILLA EXAME

DATA SEGUNDA PROBA  (PROBA PRÁCTICA)