Publicación da adxudicación da obra "Reposición tubaxe abastecemento en Andeade, Cornado, Touro e outros" e do contrato subscrito.

 

Obra: "Reposición tubaxe abastecemento en Andeade, Cornado, Touro e outros", financiada con cago ao convenio de colaboración subscrito coa Deputación Provincial de A Coruña.

 

- Órgano contratante: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 25 de maio de 2016.

- Empresa adxudicataria: Obras e Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe adxudicación: 108.420,01 euros, IVE incluído.

- Prazo de execución: 60 días.

- Data do contrato: 27 de maio de 2016.