Adxudicación definitiva do servizo de axuda no fogar

Contrato de servizos: Adxudicación definitiva do Servizo de axuda no fogar.

 

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Data de adxudicación: 26 de maio de 2010.

- Empresa adxudicataria: Coesco Deza SL (SOCYSER).

- Importe adxudicación: 11,78 euros por hora de servizo prestado, excluído o IVE.

- Duración contrato: Un ano improrrogable.