Valoración das ofertas presentadas para a contratación do "Servizo de axuda no fogar no Concello de Touro"

A Mesa de Contratación, en data 27 de abril de 2017, aprobou a valoración das ofertas presentadas para a contratación do "Servizo de axuda no fogar nas modalidades de dependencia e libre concorrencia no Concello de Touro", que se transcriben a continuación:

 

Empresas Puntuación criterios avaliables automaticamente    Puntuación criterios non avaliables automaticamente   Puntuación

Total
       
ATENDO CALIDADE SL   69,25   20,50   89,75
SERVICIOS SOCIAIS ULLA SAR SL 56,18     10,45 66,63
IDADES SL     51,52 15,00  66,52
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL  46,36  13,70 60,06
A TUA AXUDA SL         37,89 9,40 47,29
TU MAYOR AMIGO SL 31,84 14,60 46,44
NATALIA VAZQUEZ RODRIGUEZ 25,56   20,55 46,11
SOCISER GALICIA SLU     17,51  16,55  34,06