AXUDAS PARA Á ADQUISICIÓN DE VIVENDAS PROTEXIDAS. INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO