RECTIFICACIÓN

En relación co anuncio relativo a contratación Persoal Aprol Rural, tense producido erro no punto primeiro do anuncio: 

Onde pon: <<contratación dous peóns forestais>>, debe dicir <<contratación un peón forestal>>.