Adxudicación provisional obra "Saneamento na Muiña", da 2ª Fase anualidade 2010 do PCC 2008-2011

Contrato de obras: Adxudicación provisional: 

 

- Órgano contrante: Xunta de Goberno Local.

- Data: 14 de outubro de 2010.

- Obra: Saneamento na Muiña.

- Adxudicatario: Obras y Viales de Galicia SL (OVIGA).

- Importe adxudicación, IVE incluído: 95.420 euros.

- Prazo presentación alegaciónsd: 15 días hábiles contados desde a publicación do presente anuncio.