Grupos Políticos Municipales

Grupo municipal Partido Popular (PP):

D. Ignacio Codesido Barreiro (Alcalde)

D. Jesús Martínez Pereira

D. Alfredo Souto Castelo

Dna. Adela Isabel Iglesias Tojo

Dna. María Josefa Codesido Barreiro

D. Manuel Puga García

Grupo municipal Marea Veciñal de Touro:

D. Roberto Castro Rocamonde

D. Darío Rey Suárez

D. José Luís Ramos Barreiro

 

Grupo municipal Bloque Nacionalista Galego (BNG)

D. Xoán Antón Louzao Rodríguez
 

Grupo municipal Partido Socialista de Galicia-Partido Socialista Obrero Español (PSG-PSOE)

Dna. Gemma Verónica López de Fuentes