Comisiones Informativas

O PLENO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN E DE ELECCIÓN DE ALCALDE, COMO CONSECUENCIA DAS ELECCIÓNS LOCAIS CELEBRADAS O DÍA 24 DE MAIO DE 2015.

No salón de plenos da Casa do Concello de Touro, sendo as doce horas do día trece de xuño de dous mil quince, para dar cumprimento ao que se dispón nos artigos 195 e 196 da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de Réxime electoral xeral, e artigos 36 e 37 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico, das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2.568/1986, do 28 de novembro, referentes á constitución das Corporacións Locais e elección de Alcalde, reuníronse, en sesión pública, os señores concelleiros electos nas Eleccións Locais celebradas o día 13 de xuño de 2015, que son os seguintes:

- D. Ignacio Codesido Barreiro.

- D. Jesús Martínez Pereira.

- D. Alfredo Souto Castelo.

- Dª Adela Isabel Iglesias Tojo.

- Dª María Josefa Codesido Barreiro.

- D. Manuel Puga García.

- D. Raúl Maximino Míguez López.

- Dª María Victoria Pazos Pérez.

- D. Xoán Antón Louzao Rodríguez.

- Dª Sandra Beis Silva.

- D. Gemma Verónica López de Fuentes.

Asistidos polo infraescrito Secretario da Corporación, D. José Antonio Gómez Pedreira, quen fai constar que se cumpriu o requisito que preceptúa o artigo 7 do citado regulamento, no que se establece que se deberá presentar a correspondente credencial como trámite previo legal para este acto. Seguidamente procedeuse a formar a Mesa de Idade, integrada polo concelleiro electo de maior idade, entre os asistentes, D. Raúl M. Míguez López, que pasa a presidila, e polo de menor idade, tamén de entre os asistentes, Dª Sandra Beis Silva, e actuando como Secretario da mesma o que é da propia Corporación.

Máis información na sede electrónica: Acta nova incorporación 2015

COMISIÓNS INCORMATIVAS

VIII.- PROPOSTA DE CREACIÓN DE COMISIÓNS INFORMATIVAS E A SÚA COMPOSICIÓN.

Dáse conta, en aplicación do establecido no artigo 123 e seguintes do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico, da proposta do Alcalde de creación das seguintes comisións informativas, propoñendo, así mesmo, para cada unha delas aos seguintes concelleiros como presidentes:

- Comisión de obras, servizos e urbanismo: Ignacio Codesido Barreiro.

- Comisión de Cultura: Jesús Martínez Pereira.

- Comisión de servizos sociais, igualdade de xénero e familia: Manuel Puga García.

- Comisión de Agricultura e Medio Ambiente: Alfredo Souto Castelo.

- Comisión de Facenda Especial de Contas: Raúl Maximino Míguez López .

- Comisión de Deportes: Adela Isabel Iglesias Tojo.

- Comisión de Educación: María Victoria Pazos Pérez.

- Comisión de Promoción do Emprego e Turismo: María Josefa Codesido Barreiro.

Así mesmo, proponse que a composición de cada unha das comisións informativas sexa a seguinte: 4 membros do grupo municipal do Partido Popular, 2 membros do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, e 1 membro do grupo municipal do Partido dos Socialistas de Galicia– PSOE.

O Pleno, por unanimidade, acorda a creación das comisións informativas seguintes, adscribindo a cada unha os concelleiros que tamén se relacionan:

Comisión de obras, servicios e urbanismo:

- Presidente: Ignacio Codesido Barreiro (PP).

- Vocais.....:

Jesús Martínez Pereira (PP).

Alfredo Souto Castelo (PP).

Manuel Puga García (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de cultura:

- Presidente: Jesús Martínez Pereira (PP).

- Vocais.....:

Adela Isabel Iglesias Tojo (PP).

María Josefa Codesido Barreiro (PP).

Manuel Puga García (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de servizos sociais, igualdade de xénero e familia:

- Presidente: Manuel Puga García (PP).

- Vocais.....:

Jesús Martínez Pereira (PP).

Adela Isabel Iglesias Tojo (PP).

Raúl Maximino Míguez López (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de agricultura e medio ambiente:

- Presidente: Alfredo Souto Castelo (PP).

- Vocais.....:

Raúl Maximino Míguez López (PP):

María Josefa Codesido Barreiro (PP).

María Victoria Pazos Pérez (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de Facenda e Especial de Contas:

- Presidente: Raúl Maximino Míguez López (PP)

- Vocais.....:

Jesús Martínez Pereira (PP)

Alfredo Souto Castelo (PP)

Adela Isabel Iglesias Tojo (PP)

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de Deportes:

- Presidenta: Adela Isabel Iglesias Tojo (PP).

- Vocais: ....:

Manuel Puga García (PP).

María Victoria Pazos Pérez (PP).

María Josefa Codesido Barreiro (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de Educación:

- Presidenta: María Victoria Pazos Pérez (PP).

- Vocais:

Raúl Maximino Míguez López (PP).

Alfredo Souto Castelo (PP):

Manuel Puga García (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Comisión de Promoción do Emprego e Turismo:

- Presidenta: María Josefa Codesido Barreiro (PP).

- Vocais....: María Victoria Pazos Pérez (PP).

Jesús Martínez Pereira (PP).

Adela Isabel Iglesias Tojo (PP).

Xoán Antón Louzao Rodríguez (BNG).

Sandra Beis Silva (BNG).

Gemma Verónica López de Fuentes (PS de G-PSOE).

Os membros de cada grupo municipal poderán substituírse indistintamente nos supostos de ausencia, vacante ou enfermidade.

Máis información na sede electrónica: Creación de Comisións Informativas 2015